scroll1

Projekt Zostań przedsiębiorcą

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie "Zostań Przedsiębiorcą"przeznaczonym dla osób zameldowanych w województwie kujawsko-pomorskim, które starają się o dotacje                do 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W projekcie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba do 65 roku życia, która w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej. Zapraszamy zarówno osoby pracujące jak i niezatrudnione.


Szczegółowe kryteria dostępu do projektu znajdują się tutaj

 

Kryteria dostępu

Termin drugiego naboru Kandydatów na Uczestników Projektu

to 1 - 14 marca 2011 r.

 

Rekrutacja w drugim naborze prowadzona będzie przez 6 Punktów Wspierania Przedsiębiorczości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

UWAGA BIURO PROJEKTU NIE PRZYJMUJE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

 

Dokumenty rekrutacyjne w drugim naborze uległy modyfikacji.

W ramach Projektu wsparciem zostaną objęte w szczególności następujące grupy osób:

  • osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne
  • osoby do 25 roku życia,
  • osoby po 45 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby nieaktywne zawodowo (w tym  uczące lub kształcące się),
  • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich lub wiejskich częściach gmin wiejsko-miejskich

 

Co najmniej 50% uczestników projektu stanowić będą kobiety

 

 

 

 

 

Projekt „Zostań przedsiębiorcą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wraz z Partnerami, na podstawie Umowy nr WND-POKL.06.02.00-04-060/10 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

PTE Bydgoszcz

Ul. Długa 34

85 – 034 Bydgoszcz

tel. 52/ 322-90-60

sekretariat@pte.bydgoszcz.pl

1

OWP Inowrocław

Ul. Poznańska 185

88-100 Inowrocław

tel./faks  52/ 357-56-79

owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

1