scroll1

TRANSFORMACJA W DŁUGIM TRWANIU - WYMIAR SPOŁECZNO-GOSPODARCZY. DOŚWIADCZENIA POLSKI

Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy organizowana we współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy, Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy, Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

 

Cel i tematyka konferencji:

 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z przemianami ustrojowymi, społecznymi i gospodarczymi w jakich uczestniczą Polacy od przeszło ćwierćwiecza. Proces transformacji systemowej jest zjawiskiem ważnym i ciekawym, a zarazem godnym naukowej analizy z racji swej złożoności oraz szerokiego oddziaływania na społeczeństwo i gospodarkę. Ponad 25 lat doświadczeń w tym obszarze jest dobrym momentem na podsumowanie i zbilansowanie obserwowanych zjawisk. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z wynikami badań na temat skutków transformacji, a w trakcie dyskusji zaprezentować własne doświadczenia towarzyszące temu procesowi.

 

Transformację systemową, poza historycznym ujęciem zjawiska, rozpatrywać należy również w kategoriach celów i wyzwań stojących przed polskim społeczeństwem. Wskazanie sukcesów, ale też błędów i nieprawidłowości w transformacji jest niezmiernie istotne do projektowania przyszłych zmian, które w większym stopniu muszą dotyczyć kwestii jakościowych, zwłaszcza poprawy bytu mieszkańców, zmniejszenia poziomu ubóstwa i szeregu wykluczeń społecznych. Polska gospodarka potrzebuje „cierpliwego” kapitału, nowych technologii, sprawnego zarządzania, a zwłaszcza przyjaznego Państwa. Konferencja ma na celu przede wszystkim zdiagnozowanie ekonomicznych przemian po 1989 roku oraz wskazanie pożądanych kierunków dalszych zmian.

 

Szczegółowe obszary tematyczne:

Koniunkturalne uwarunkowania przemian gospodarczych w Polsce

- Wzrost gospodarczy w Polsce i jego uwarunkowania

- Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009

 

Szok akcesyjny. Doświadczenia Polski

- Wspólne polityki UE, a sytuacja polskiej gospodarki

- Fundusze UE i ich wpływ na zmiany w polskiej gospodarce

- Struktura polskiej gospodarki w procesie integracji europejskiej

- Procesy dostosowawcze polskiej gospodarki do unijnych regulacji. Szanse i zagrożenia

 

Przemiany w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji

- Struktura działowa polskiej gospodarki. Stan i dynamika zmian

- Sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw. Stan, dynamika oraz perspektywy zmian

- Konkurencyjność polskich firm na rynku europejskim i światowym

- Przemiany w polskim przemyśle - perspektywy zmian

- Innowacyjność polskich firm - stan i struktura sektorów rozwojowych

 

Wyzwania polskiego rynku pracy

- Kluczowe przemiany na polskim rynku pracy (1989-2015)

- Zasoby siły roboczej w Polsce. Ocena przemian

- Popyt na pracę. Procesy likwidacji i kreacji miejsc pracy w polskiej gospodarce

- Problemy polskiego rynku pracy - histereza i uporczywość bezrobocia, wysokie zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia

- System edukacji w Polsce. Wyzwania i perspektywy zmian

- Problem ubytku kapitału ludzkiego (masowe emigracje), a polityka imigracyjna

 

Finanse publiczne w Polsce w okresie transformacji

- Problem deficytu i długu publicznego. Stan i perspektywy zmian

- Polski system podatkowy w okresie przemian

- Nowe wyzwania dla systemu wydatków publicznych (starzenie się społeczeństwa, problem ciągłości ruchu inwestycyjnego po ustaniu programów unijnych)

- Problem zadłużenia zewnętrznego

 

Polska a jej otocznie gospodarcze w okresie transformacji

- Problem nierównowag zewnętrznych

- Przemiany w strukturze importu i eksportu polskiej gospodarki

- Polska gospodarka wobec strefy euro

- Gospodarka Polski a rynki finansowe - zagrożenia kryzysem finansowym i walutowym

 

Samorząd terytorialny w procesie transformacji

- Dług i deficyt jako stymulatory rozwoju reaktywowanego samorządu terytorialnego

- Nadzór nad finansami samorządu terytorialnego – instrumenty i ich stosowanie

 

PTE Bydgoszcz

Ul. Długa 34

85 – 034 Bydgoszcz

tel. 52/ 322-90-60

sekretariat@pte.bydgoszcz.pl

1

OWP Inowrocław

Ul. Poznańska 185

88-100 Inowrocław

tel./faks  52/ 357-56-79

owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

1