scroll1

Kurs księgowości budżetowej

 

Nabór na kurs trwa do 15 października. Kolejna edycja kursu planowana jest od 3 XI br.

 

Kurs ma charakter podstawowy

 

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom przedmiotu i zakresu rachunkowości budżetowej, pojęcia jednostek organizacyjnych budżetu, sprawozdawczości budżetowej, a także wiedzy z obszaru ogólnych zasad księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych. Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w księgowości jednostek samorządu terytorialnego.


Kurs adresowany jest do:

 • osób rozpoczynających, lub zamierzających podjąć pracę w pionach finansowo - księgowych jednostek budżetowych,
 • pracowników działów księgowych nieznających interpretacji przepisów Ustawy o rachunkowości i Ustawy o finansach publicznych,
 • osób zainteresowanych zagadnieniami objętymi programem kursu.

 

Program kursu:

1. Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej - 10 h.

 •  organizacja rachunkowości budżetowej,
 •  podstawy prawne  rachunkowości budżetowej,
 •  szczególne zasady rachunkowości budżetowej,
 •  klasyfikacja budżetowa,
 •  plan kont specyficzny dla jednostek sektora finansów publicznych.

2. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - 15 h

 • ewidencja i wycena majątku trwałego
 • ewidencja i wycena rzeczowego majątku obrotowego
 • ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów jednostek budżetowych
 • ewidencja wydatków i kosztów jednostek budżetowych

3. Wynik finansowy jednostki budżetowej - 20h.

 • ewidencja wyniku finansowego w jednostkach sektorach finansów publicznych,
 • rozliczenie wyniku finansowego jednostek budżetowych,
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

4.  Sprawozdawczość budżetowa - 20h.

 • podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej,
 • ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych,
 • sprawozdania finansowe: charakterystyka wybranych sprawozdań i terminy ich sporządzania (RB-28S, RB-27S, RB34S, RB-Z, RB-N),
 • sprawozdanie finansowe RB-WS-A.

5.   Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych - 4h.

6.  Test wiedzy - 1h.

 

Program kursu obejmuje 70 godzin dydaktycznych zajęć. Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki i środy, w godzinach od 16.00 do 20.00. Uczestnikom zostaną przekazane materiały opracowane przez wykładowcę. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt uczestnictwa wynosi 800 zł brutto od osoby.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie poniższego formularza, lub o kontakt telefoniczny pod nr tel. 52 322 65 52 wew. 6

Zapraszamy!


Zapisz się na szkolenie

PTE Bydgoszcz
85-034 Bydgoszcz
ul. Długa 34
tel./faks: /0-52/ 322-65-52
info@pte.bydgoszcz.pl

1

OWP Inowrocław
88-100 Inowrocław,
ul. Poznańska 185
tel./faks: /0-52/ 357-56-79
owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

1