scroll1

Kurs księgowości budżetowej

Rekrutacja na kurs trwa do końca lipca 2016.

Zajęcia planowane są od września 2016.

 

Przyjmujemy zgłoszenia zarówno na edycję popołudniową i weekendową.

 

Kurs ma charakter podstawowy.

 

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom przedmiotu i zakresu rachunkowości budżetowej, pojęcia jednostek organizacyjnych budżetu, sprawozdawczości budżetowej, a także wiedzy z obszaru ogólnych zasad księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych. Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w księgowości jednostek samorządu terytorialnego.


Kurs adresowany jest do:

 • osób rozpoczynających, lub zamierzających podjąć pracę w pionach finansowo - księgowych jednostek budżetowych,
 • pracowników działów księgowych nieznających interpretacji przepisów Ustawy o rachunkowości i Ustawy o finansach publicznych,
 • osób zainteresowanych zagadnieniami objętymi programem kursu.

 

Program kursu:

1. Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej

 •  organizacja rachunkowości budżetowej,
 •  podstawy prawne  rachunkowości budżetowej,
 •  szczególne zasady rachunkowości budżetowej,
 •  klasyfikacja budżetowa,
 •  plan kont specyficzny dla jednostek sektora finansów publicznych.

2. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

 • ewidencja i wycena majątku trwałego
 • ewidencja i wycena rzeczowego majątku obrotowego
 • ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów jednostek budżetowych
 • ewidencja wydatków i kosztów jednostek budżetowych

3. Wynik finansowy jednostki budżetowej

 • ewidencja wyniku finansowego w jednostkach sektorach finansów publicznych,
 • rozliczenie wyniku finansowego jednostek budżetowych,
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

4.  Sprawozdawczość budżetowa

 • podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej,
 • ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych,
 • sprawozdania finansowe: charakterystyka wybranych sprawozdań i terminy ich sporządzania (RB-28S, RB-27S, RB34S, RB-Z, RB-N),
 • sprawozdanie finansowe RB-WS-A.

5.   Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych

 

Program kursu obejmuje 70 godzin dydaktycznych zajęć. Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki i środy, w godzinach od 16.00 do 20.00 lub w weekendy - 5 spotkań, po 7 godzin zajęć dziennie. Nabór na kurs popołudniowy i weekendowy prowadzony jest równocześnie.

 

Uczestnikom zostaną przekazane materiały opracowane przez wykładowcę. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt uczestnictwa wynosi 800 zł brutto od osoby.

 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie poniższego formularza, lub o kontakt telefoniczny pod nr tel. 52 322 90 60.

Zapraszamy!


Zgłoszenie na kurs księgowości budżetowej - weekendy


Zgłoszenie na kurs księgowości budżetowej - popołudniowy ( w godz. od 16.00 do 20.00)

PTE Bydgoszcz

Ul. Długa 34

85 – 034 Bydgoszcz

tel. 52/ 322-90-60

sekretariat@pte.bydgoszcz.pl

1

OWP Inowrocław

Ul. Poznańska 185

88-100 Inowrocław

tel./faks  52/ 357-56-79

owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

1